mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Jóga

MŠ na Námestí Gy. Széchényiho č.3 v Nových Zámkoch poskytuje predprimárne vzdelávanie. Stanovené ciele rešpektujú individuálne vekové a vývojové zvláštnosti detí aj ich úroveň rozvinutých schopností a návykov.
Naša materská škola sa okrem iného zameriava vo svojom školskom vzdelávacom programe aj na „Jednoduché jogové cvičenia pre deti predškolského veku“. Cieľom cvičení je rozvíjať
perceptuálno- motorickú a sociálno - emocionálnu oblasť dieťaťa. Preto sa už od útleho detstva snažíme viesť deti k pohybu, radosti z neho, aby sa v nich táto potreba posiľňovala a postupne fixovala.
Čo to JOGA vlastne je?
Je to jedna z metód na rozvoj tela, ducha, a vedomia s výrazným psychosomatickým a integrujúcim účinkom. Pravidelné cvičenie jogových pozícií - ásan, dychových a relaxačných cvičení má výrazné účinky pri upevňovaní fyzickej kondície, duševnej rovnováhy a koncentrácie. Okrem preventívneho pôsobenia proti nesprávnemu držaniu tela, nácviku správneho dýchania a zvyšovania celkovej odolnosti detí vystupuje do popredia relaxačný význam jogových aktivít. Je to prevencia pred následkami nepriaznivého rodinného prostredia a následnými neurózami.
Preto podľa uvedených faktov plnia jogové cvičenia potrebu harmonického rozvoja dieťaťa v oblasti pohybovej, citovej mentálnej a mravnej. JOGA je vedecký systém overený stáročiami. Žiadny pohybový systém nezapája psychiku do telesných cvičení v takej miere ako joga. Klúčový význam pre zvládnutie telesných cvičení má osvojenie si relaxácie a správneho dýchania.
V pedagogickej praxi je nutné rešpektovať prirodzenú pohybovú aktivitu detí. Preto sú jogové cvičenia - ásany motivované vhodnými prirovnaniami s pozitívnym nábojom: zvieratká, rastliny, slniečko a i. Odlišný je aj charakter jogových cvičení. Oproti dynamickému cvičeniu s daným tempom sa ásany cvičia voľne s krátkou výdržou v pomalom tempe. Úplne sa strácajú prvky súťaživosti: kto skôr, a i. Podobne pri dychových cvičeniach sa deti učia preciťovať nádychy a výdychy – vedome si kontrolovať ich účinky pri natiahnutí a uvoľnení svalstva. Nesporný je vplyv cvičenia na stav chrbtice a na vnútorné orgány. Učiteľ musí poznať presnú metodiku jednotlivých fáz cvičenia a precítiť ich účinky na vlastnom tele, poznať kontraindikácie. Prvky jogových cvičení sa nerealizujú len v pohybových aktivitách. Svoje uplatnenie majú i v edukačných aktivitách napr. vo výtvarnej – precvičenie prstov, zápästia, celej ruky; v hudobnej a jazykovej – nácvik správneho dychu pri speve a reči; dychové cvičenia napomáhajú sústredeniu sa v rôznych činnostiach. Jogové cvičenia sa môžu prevádzať i počas pobytu vonku.
Na záver je nutné spomenúť i tú oblasť života dieťaťa, ktorá je jogou ovplyvňovaná a to je prosociálne správanie a etika – láska ku všetkému živému a princíp neubližovania.
V našej materskej škole máme s jogovým cvičením dobré skúsenosti. Deti ju cvičia radi, preto jej prvky uplatňujeme v našej práci. Pre zdravie človeka a ešte viac pre naše deti je pohyb neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Preto sa už od útleho detstva snažíme viesť deti k pohybu, radosti z neho, aby sa v nich táto potreba posilňovala a postupne fixovala do ďalších rokov.
vypracovala: Mária Vargová (učiteľka MŠ)

Jednou z metód na rozvoj tela, ducha a vedomia s výrazným psychosomatickým a integrujúcim účinkom je JOGA. Pravidelné cvičenie jogových pozícií – ásan, dychových a relaxačných cvičení má výrazné účinky pri upevňovaní fyzickej kondície, duševnej rovnováhy a koncentrácie. Okrem preventívneho pôsobenia proti nesprávnemu držaniu tela, nácviku správneho dýchania a zvyšovania celkovej odolnosti detí vystupuje do popredia relaxačný význam jogových aktivít. Je to prevencia pred následkami nepriaznivého rodinného prostredia a následnými neurózami.
Preto podľa uvedených faktov plnia jogové cvičenia potrebu harmonického rozvoja dieťaťa v oblasti pohybovej , citovej, mentálnej a mravnej. JOGA je vedecký systém overený stáročiami. Žiadny iný pohybový systém nezapája psychiku do telesných cvičení v takej miere ako joga. Kľúčový význam pre zvládnutie telesných cvičení predstavuje osvojenie si relaxácie a správneho dýchania.
V pedagogickej praxi je nutné rešpektovať prirodzenú pohybovú aktivitu detí. Preto jogové cvičenia - ásany motivujeme vhodnými prirovnaniami s pozitívnym nábojom: zvieratká, rastliny, slniečko. Odlišný je aj charakter jogových cvičení. Oproti dynamickému cvičeniu s daným tempom sa jednotlivé ásany cvičia voľne, s krátkou výdržou v pomalom tempe. Úplne sa strácajú prvky súťaživosti: kto skôr a i. Podobne pri dychových cvičeniach sa deti učia preciťovať pocity pri nádychu a výdychu - vedome si kontrolovať ich účinky pri natiahnutí a uvoľnení svalstva.
Nesporný je vplyv cvičenia i na stav chrbtice a funkciu vnútorných orgánov. Učiteľ musí poznať presnú metodiku jednotlivých fáz ásan a precítiť ich účinky na vlastnom tele, poznať kontraindikácie. Prvky jogy sa zďaleka nerealizujú len v rannom cvičení a telesnej výchove. Svoje miesto nájdu všade tam,kde je potrebné kompenzovať psychickú záťaž, stres, napätie.
Napríklad - počas výtvarnej výchovy - uvoľnenie prstov rúk, zápästia, ramena;
- počas hudobnej výchovy - dychové cvičenie; počas pobytu vonku, pred a po odpočinku.
Na záver je potrebné spomenúť i tú oblasť života dieťaťa, ktorú joga a jej princípy ovplyvňujú a to prosocionálne správanie a etiku. Deti sú vedené k láske ku všetkému živému k pochopeniu závislosti života od stavu životného prostredia.

JOGOVÉ CVIČENIA sú prostriedkom prastarej disciplíny -“ jogy“, ktorá vznikla v Indii pred 500 rokmi. Je rozčlenená na viacero subsystémov. U nás je najzaužívanejšia HATHAJOGA. Jej technika vychádza zo somatickej roviny, preto sa nazýva joga tela. Pozitívne účinky cvičenia sa dosahujú kombináciou troch zložiek prelínajúcich sa v každej cvičebnej jednotke a často i v jednotlivom cvičení.
Sú to: Ásány - riadený pohyb s výdržou v nehybnosti
Relaxácia - vedomé uvoľnenie
Pranajáma - veda o dýchaní
Ásány nájdeme v publikáciách : Joga pre deti alebo hráme sa na zvieratká z indického originálu
Joga pre deti od Mudr. Marie Zemákovej
Joga, hry a pohádky od Věry Rojovej
Pohybovo relaxačné rozprávky od Moniky Miňovej
Pohybový program pre deti MŠ od Moniky Miňovej
Hry pro usměrňování agresivity od Andrei Erkert
Relaxácia: 1. Uvoľnenie tela dychom
Chrobáčik sa smeje: V ľahu na chrbte napodobňovať končatinami pohyby prevráteného chrobáčika a pritom sa smiať so zatvorenými ústami, alebo otvorenými vydávať zvuky na slabiky : HA , HE , HI , HO , HU. Zvuk vyrážame, pracuje hrudný kôš.
Kvietok: V tureckom sede pokrčiť paže upažmo s nádychom vzpažiť, kvietok sa rozvíja; s výdychom vrátiť ruky na plecia. S ďalším nádychom vzpažiť, s výdychom prejsť do hlbokého predklonu, ruky sú predpažené na podložke. Uvoľniť sa, v polohe zotrvať na niekoľko nádychov a výdychov – kvietok sa zatvára.
2. Uvoľnenie tela dynamické - vytriasaním
Opica - uvoľnené poskoky z nohy na nohu na mieste, pričom ich zároveň vytriasajú. Riekanka: Hejsasa - hopsasa, opica sa natriasa.
Vyšli sme z vody - postupne vytriasť ľavú ruku, pravú ruku, ľavú nohu, pravú nohu a potom celé telo.
3. Uvoľnenie pomocou napätia - napínať a uvoľňovať časti tela.
Strom - pevne stojaci strom - napätie; premeníme sa na lístky, ktoré sa vo vetre trepocú: voľne sa natriasame - uvoľnenie
Čokoláda - tvrdá čokoláda - napätie, na slnku mäkne - uvoľnenie
4. Uvoľnenie pomocou ťahu zaraďovať ako prípravu na cvičenie
Guma - v ľahu na chrbte dať ruky za hlavu chodidlá vystretých nôh smerujú hore - napätie. Guma sa roztrhla - uvoľnenie na bruchu.
5. Uvoľnenie polohové - zaručuje pomocou dychu potrebné uvoľnenie v statickej polohe.

Anandásana - handrová bábika: ľah na chrbte, nohy mierne od seba, ruky dlaňami nahor položené pozdĺž tela mierne od seba, oči zatvorené, pokojné, uvoľnené dýchanie do brucha.
Zajačik - v sede na pätách s nádychom vzpažiť, s výdychom a rovným chrbtom predklon, hlava sa čelom opiera o podložku, ruky sú v predpažení voľne na podložke, oči zatvorené, pokojné brušné dýchanie. Motivácia: zajačik spí.
Srnka - v ľahu na bruchu podoprieť hlavu rukami, nohami voľne a pokojne kývať. Táto pozícia uvoľňuje celú chrbticu a telo.
DÝCHANIE: HORNÉ - podkľúčne
Sova - sed na päty, dlaňou pravej ruky ľahko bubnovať na časť hrudníka tesne pod kľúčnou kosťou vo fáze výdychu na hlásku „Ú“ alebo „HÚÚ“.
Zajačik - v sede na pätách s výdychom prejsť do hlbokého predklonu až sa hlava dotkne podložky pred kolenami. Ruky idú do zapaženia, kmitom vytlačíme zvyšný vzduch z hrudníka. S nádychom sa vrátime do východiskovej polohy. Motivácia : Zajačik sa budí. Cvičí ušami.
STREDNÉ - hrudníkové
Zajačik - sediaci - v sede na pätách oprieť dlane o podložku tesne pred kolenami, paže sú vystreté, pohľad vpred. Nádych a výdych s účasťou strednej časti trupu. Po predýchaní návrat do sedu na pätách a otáčať hlavou vľavo - vpravo pre uvoľnenie krčnej chrbtice.
SPODNÉ - brušné
Zajačik skrytý - v sede na pätách s výdychom predklon, lakte položené na podložke sa dotýkajú kolien. Hlava je v linke chrbtice, oči sú zatvorené. Pri nádychu sa brucho dotýka stehien. Po niekoľkých dychových cykloch voľne zvesiť hlavu a pomaly sa vrátiť do sedu.
Slniečko - v ľahu na chrbte s nádychom sunutím po podložke vzpažiť ruky s výdychom späť.

METÓDY PRI OSVOJOVANÍ LOKOMOČNÝCH ZRUČNOSTÍ
1. pokus a omyl
2. napodobňovanie
3. inštrukcia dospelého
Z fyziologicko - psychologického hľadiska sú to metódy kladnej citovej, vôľovej motivácie - pohyb zvierat, riekanky, hudba.
Metódy nácviku
1. Prevádzanie pohybu súčasne s dieťaťom - inštrukcia motorická a hmatová
2. Predvádzanie pohybu - inštrukcia senzorická
3. Výklad - inštrukcia slovná
Metódy hodnotenia
Hodnotenie je pre dieťa veľmi dôležité! Je stimulom pre zlepšenie kvality pohybu. Nešetriť chválou! Opatrne so záporným hodnotením.
Metódy opakovania cvičenia
1. názorná ukážka pohybu
2. slovná - vysvetlenie, slovná inštrukcia
3. praktická - praktické cvičenie celku, alebo častí
4. komplexná - celý pohyb sa nacvičuje naraz pri jednoduchých pohyboch
5. analyticko - syntetická - najprv sa učia prvky, ktoré sa spájajú do celku.
Metódy motivačné: individuálny prístup, pochvala, povzbudenie, pohladenie
Metódy fixačné: sú zamerané na upevnenie pohybových návykov. Najprv pohyb opakovať 3x
potom 5 - 7x.
Metódy diagnostické:
- vysvetlenie a presviedčania
- metóda osobného príkladu
- praktického navykania - vykonanie pohybu s dieťaťom
- hodnotenia

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk