mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Platby a účty

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

IBAN SK0256000000003935234180
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.

ŠKOLNÉ
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) 14.00 € na mesiac je potrebné pravidelne uhrádzať vždy do 15. dňa v mesiaci na príjmový účet materskej školy.
IBAN SK5756000000003935236100
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk