mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Prioritné ciele

1.
Orientovať sa v edukačnom procese na podnecovanie ranej gramotnosti, rozvoj jemnej motoriky, komunikačných a jazykových spôsobilostí v zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej realite.
2.
Realizovať netradičné aktivity v spolupráci s rodinou a skvalitniť podmienky výchovy a vzdelávania. Systematicky rozvíjať praktickú aplikáciu osvojených vedomostí a zručností najmä u detí z menej podnetného prostredia.
3.
Prehlbovať poznatky a právne vedomie o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.
4.
Podporovať výchovno-vzdelávací proces o krúžkovú činnosť:Anglický jazyk; Tvorivé dielne (v spolupráci s rodičmi); Folklórny krúžok (zachovanie tradícií regiónu); Turistika v regióne, Atletický krúžok
5.
Spestriť a ponúknuť zaujímavé projekty a akcie v spolupráci s rodinou: Adaptačný proces detí v MŠ; Šarkaniáda (výroba a púšťanie šarkanov – tvorivé dielne); Deň strašidiel v MŠ; Mikulášske a vianočné akcie a tvorivé dielne – pečenie perníkov, sadenie sadeníc, stromov, byliniek, Deň rodiny, Deň zeme, Zdravé zúbky, Olympiáda
6.
Klásť dôraz na rozvoj komunikačných schopností detí, správnu výslovnosť a gramatickú správnosť rečového prejavu uplatňovaním individuálnych a skupinových foriem práce, realizovať rečovú diagnostiku, spolupracovať s logopédom.
7.
Skvalitňovať kognitívne a grafomotorické kompetencie dieťaťa pred vstupom do ZŠ posilňovať u detí enviromentálne cítenie a záujem o ekológiu
8.
Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju detí i rozširovaním organizačných foriem telesnej výchovy a pohybových aktivít, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky
9.
Uplatňovať princíp aktivity detí, stimulovať rozvoj tvorivosti, nepredkladať hotové poznatky, viac využívať problémové učenie, vytvárať priestor na hodnotenie a podporovať sebahodnotenie detí
10.
Podporovať účasť detí na školských slávnostiach a verejných vystúpeniach - triedne besiedky, slávnosti, rozlúčky s predškolákmi atď.
11.
Podporovať účasť učiteľov MŠ na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, podporovať vysokoškolské vzdelávanie
12.
Zvyšovať odbornú pripravenosť a právne vedomie intenzívnym sebavzdelávaním, rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimopracovnom čase
13.
Realizovať projekty na získavanie finančnej podpory a angažovať sa v nich
14.
Využívať interné projekty zamerania tried a profilácie materskej školy.

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk