mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Zelené vzdelávanie a využívanie druhotných surovín

Projektami našej materskej školy a zamerania tried vytvárame priestor na základ zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu, aby si deti uvedomovali svoju závislosť od prírody a tesnú spätosť s ňou. Rôznymi aktivitami, ako starostlivosťou o lúku, zriadením skalky, bylinkovej záhradky, EKO hriadok a potom výstavkou ovocia a detských prác na túto tému prebúdzame zelené vzdelávanie. Prejavujeme vzťah a ochranárske postoje k životnému prostrediu a tým zvyšujeme povedomie detí k ohľadu životného prostredia. Zhotovujeme výstavu prác detí a kolektívu materskej školy, prácami sa zapájame do krajských a celoslovenských výstav prác. Do zberného vláčika pri vchode celoročne zbierame druhotné suroviny – papier, triedime plasty, tégliky z jogurtov. Podporujeme a dodržiavame mliečny a ovocný program v materskej škole. Úzko spolupracujeme s rodičmi detí, školskou kuchyňou, vedúcou ŠJ a pedagogickým kolektívom.

Zelená škola

Enviromentálna výchova v našej materskej škole poskytuje priestor na vytváranie základov zodpovedného a šetrného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu. Pri jej realizácii sa deti oboznamujú s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjajú si estetické cítenie a formujú si humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. Odkaz na program ”Zelená škola.

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk