mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Od 15.6.2020

 • Prevádzka MŠ bude  od 6.30 hod – 16.30 hod.
 • Deti do MŠ priniesť do 8.00 hod, potom sa zamyká, otvára sa o 15.00 hod.
 • Ruší sa denné podpisovanie  prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, iba vyhlásenie pred nástupom, alebo po chorobe
 • Zrušený je zákaz besiedok, posedení, rozlúčok
 • Zrušenie zákazu miešania detí v triedach
  • Nosenie rúšok,  pri vstupe do MŠ, v šatniach, dezinfekcia rúk
  • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri v MŠ deti nemusia nosiť rúška/ náhradné rúško do skrinky/
  • Používať naďalej papierové utierky, nie uteráky
  • Pitný režim zabezpečiť fľašu s vodou označiť menom

  https://www.ucimenadialku.sk/

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
 • NOVÝ OZNAM

  Výberové konanie na pozíciu učiteľa MŠ

  Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície hlavná kuchárka/kuchár

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Preplatky - anglický jazyk

   

  Dieťa do materskej školy potrebuje od 2.9.2020:

  • Podpísané vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia
  • Prezúvky / aby nemali čierne podrážky/ s označeným menom
  • Pyžamo s označeným menom
  • Uteráčik detský s označeným menom
  • Vešiačik do skrinky – s označeným menom
  • Prádlo  do skrinky na prezlečenie
  • Detské postelné prádlo, vankúšik/ podľa potreby/, plachta s gumičkou
  • 2 poháre /na vodu/ kefku/, hrebeň s označeným menom
  • Krátke nohavice, sukňu /dievčatá/ na prezlečenie v triedach
  • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ si prevezmite osobne do 19. júna.

   

  Opatrenia MŠ  - V priestoroch

  • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.
  • Vstup a pobyt v zariadení MŠ môžu byť len osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • Zákaz  nosiť hračky do MŠ, nepoužívajú poháre, zubné kefky.
  • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. Zabezpečí pitný režim fľašou označenú menom dieťaťa.
  • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom a vydenzifikuje  pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke , ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
  • V šatni sa môžu zdržiavať 4 osoby - 2 dospelí a 2 deti .
  • Školné + režijné sa platí za mesiac jún, pre deti navštevujúce MŠ.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roku 2019/2020
  Dokument účinný od 1.6.2020 ako opatrenie

  Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní
  Zákonný zástupca a jeho opatrenia
  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  · Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
  · Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
  · Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
  · Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa a následne ho podpisuje denne.
  · Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. -zákaz /
  Deti nemôžu nosiť hračky do MŠ, nepoužívajú poháre, zubné kefky
  · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.

  Pri podozrení na Covid - 19

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk