mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


OZNAM

Zriaďovatelia budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí. Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej konferencii.

https://www.ucimenadialku.sk/Prevádzka MŠ  od 1.6.2020

 • Prevádzka materskej škôly bude na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine. /nie v triede/. Z hygienicko – epidemiologických nariadení budú súrodenci v jednej skupine..

 

MŠ bude otvorená od 7,oo hod. do 16,oo hod.
od 7,oo hod. -  do 8,oo hod. – meranie a dezinfekcia pri vstupe do MŠ – prijímanie detí
                             od 8,oo hod. - uzamknutie areálu a dverí MŠ
od 15,00 hod. – do 16,oo hod. - meranie a dezinfekcia pri vstupe do MŠ – odchod domov   
                              od 15,00 hod. – otvorenie  areálu a dverí MŠ
Zabezpečenie vstupu do priestorov

 • Na vonkajších dverách umiestnený leták so základnými informáciami.
 • Všetky vstupy do zariadenia/ oddelení sú označené symbolmi

Opatrenia MŠ  - V priestoroch

 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.
 • Vstup a pobyt v zariadení MŠ môžu byť len osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • Zákaz  nosiť hračky do MŠ, nepoužívajú poháre, zubné kefky.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy. Zabezpečí pitný režim fľašou označenú menom dieťaťa.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom a vydenzifikuje  pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke , ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • V šatni sa môžu zdržiavať 4 osoby - 2dospelí a 2 deti .
 • Školné + režijné sa platí za mesiac Jún ,pre deti navštevujúce MŠ.

Zoznam detí
Na základe stavu, ktorý bol zistený v prieskume medzi zákonnými zástupcami, boli v MŠ vytvorené skupiny v počte 5 /nie triedy/, do skupín boli vybraté deti podľa usmernenia MŠ SR a to deti rodičov v prvej línii a deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku /nie home office/, prednostne predškoláci.

 • Zoznam detí nájdete tu

 • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa /Príloha č 6/ a vyhlásenie /Príloha č 2/ donesú rodičia so sebou pri prvom nástupe do MŠ.

 • Prehlásenie nájdete tu

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020
  Dokument účinný od 1.6.2020 ako opatrenie

  Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní
  Zákonný zástupca a jeho opatrenia
  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  · Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
  · Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
  · Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
  · Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa a následne ho podpisuje denne.
  · Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. -zákaz /
  Deti nemôžu nosiť hračky do MŠ, nepoužívajú poháre, zubné kefky
  · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.

  Pri podozrení na Covid - 19

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

  Prevádzka MŠ

  pix

  6:30 - 16:30 hod.

  6 tried (A, B, C, D. E, F)

  Kontakt jedáleň MŠ

  pix

  Tel: 035/642 13 99
  E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

  Kontakt MŠ

  pix

  Tel: 035/640 14 65
  E-mail: msszechenyiho@stonline.sk