mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Materská škola ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje deťom tráviť voľný čas v ich tieni po celý rok. V minulých rokoch sme zriadili EKO hriadky a zasadili stromy ako: dula, biela moruša a mišpuľa. Pieskoviská, drevené preliezky a pyramídy spĺňajú prísne európske normy. Materská škola má šesť tried, pričom každá je označená logom chrobáčika podľa zamerania. Deti sú zadelené do tried podľa veku. Triedy sú zariadené nábytkom, ktoré rešpektuje hygienické a vekové osobitosti detí jednotlivých tried. Každá z tried má počítač s edukačnými programami pre deti a interaktívnu tabuľu.


MŠ je vybavená veľkou telocvičňou kde je množstvom telocvičného náradia a náčinia k rôznym pohybovým aktivitám detí. MŠ má dostatok moderných učebných a didaktických pomôcok, audiovizuálnej a didaktickej techniky. Telocvičňa sa využíva na kultúrne stretnutia, divadlá a stretnutia s rodičmi.. V zborovni našej materskej školy je učiteľská a rodičovská knižnica. Deti sa stravujú v triedach. Pri každej triede je výdajňa jedla. Jedlo je pripravované priamo v kuchyni našej MŠ. V budove MŠ nájdete aj chodbu našej starej mamy a chodbu nášho mesta od minulosti až po súčasnosť.

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk