mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

https://www.ucimenadialku.sk/

Spôsob úhrady školného
V zmysle § 28 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platí nasledovné:
(7) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Milí rodičia,
prihováram sa k Vám v tejto aktuálnej situácii v súvislosti ochorenia COVID 19 a núdzových opatrní, ktorý má dopad na náš každodenný život. Viem, že toto obdobie nie je pre Vás ľahké, ako rodičov našich detí. Neraz prichádzajú na nás chvíle, že nech sa to už konečne všetko skončí. Dúfam, že ste všetci v poriadku, a že sa všetci znovu stretneme, i keď už nikdy nebude ako bolo. Želám všetkým hlavne pevné zdravie, opatrnosť. S novými opatreniami Vás budem včas informovať.

riaditeľka MŠ Mgr. Iveta Smoláriková

Milí rodičia,
platby za marcovú výuku AJ evidujem, po obnovení riadnej prevádzky MŠ ich vyúčtujem podľa aktuálneho stavu nezrealizovaných hodín. Prajem Vám zdravie a verím, že sa situácia čoskoro upokojí. Pozdravujem všetky deti a už teraz sa na ne a veľmi teším. Pripájam jarné video o zvieracích mláďatkách /young animals/.
Animals and Their Young Ones

Alena Furmánková

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk