Anglický jazyk

Do nášho školského vzdelávacieho programu „Šťastné chrobáčiky“ sme práve anglický jazyk považovali za vhodný.

ŠŤASTNÉ CHROBÁČIKY

Oboznamovanie sa so základmi anglického jazyka
Metodická príručka
Určené pre deti predškolského veku


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, na základe odborného posúdenia Štátnym pedagogickým ústavom, vo svojom stanovisku pod číslom 35/2000-41 zo dňa 15.2.2000 odporúča využitie metodického materiálu „Oboznamovanie sa so základmi anglického jazyka“ pre deti vo veku od 4 do 7 rokov. Po posúdení metodického materiálu Štátny pedagogický ústav v Bratislave považuje: „Predloženú príručku „Oboznamovanie sa so základmi anglického jazyka“ za vhodný metodický materál určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku.“

Autori ©
PhDr. Jarmila Sobotová 1998
Mgr. Ivica Šimková 1998
Konečná úprava anglických textov: Otília Torháňová 2003
Anglický jazyk v materskej škole
Uviesť deti predškolského veku do sveta anglického jazyka.
Osvojovať si aktívnu slovnú zásobu v celých vetách.
Vytvoriť správny základ ku komunikačným zručnostiam v jazyku a nie zásobu slovíčok.
Akceptovať možnosti detí, po dohode rešpektovať želanie rodičov.
Rešpektovať psychologické a pedagogické aspekty.
Zohľadňovať psychohygienické podmienky.
Pracovať podľa odborného metodického materiálu aj s prílohami / metodické listy, básne, piesne, hry, pexeso. Odborný materiál aj s prílohami má k dispozícii každá trieda, ako aj učiteľka anglického jazyka.
Aj učiteľky materskej školy navštevujú kurz anglického jazyka, aby sme mohli napomáhať v konverzácii s deťmi. Rodičia majú pravidelne na oznamoch uverejnené materiály, čo deti vedia, môžu sledovať /odpísať, prefotiť/. Dvakrát do roka máme vystúpenie pre rodičov a hostí, aby sme predviedli, ako deti hravou formou jazyk zvládajú.


  Máme teda všetko, čo potrebujeme pre uvedenie detí predškolského veku do sveta anglického jazyka. Celý systém je spracovaný so znalosťou a akceptáciou možností detí, predkladá overené metodické postupy. Obsahuje 4 diely metodickej príručky, ktoré je optimálne začať používať u detí od 4 rokov veku. V tomto veku má už dieťa osvojenú základnú slovnú zásobu v rodnom jazyku, vie sa pomerne plynule samostatne vyjadrovať a má už určitý rozsah základných poznatkov o sebe a svojom okolí. Deti sa učia denne 15 minút v skupinách. Každá príručka má odborný teoretický vstupný výklad, 40 lekcií. Každá lekcia je spracovaná prehľadne a podrobne v zmysle obsahu aj metodiky. Je rozdelená do logicky nadväzujúcich tematických častí. Ku každému dielu príručky je spracovaný jeden pracovný zošit, ktorý obsahuje pracovné listy. Tieto svojim grafickým spracovaním odrážajú príručkami predkladanú slovnú zásobu. Súčasťou sú aj farebné obrázky, spracované ako menšie kartičky /tieto možno využiť ako pexeso, alebo ako manipulačné karty/. Možnosti využitia sú uvedené v metodikách. Vo forme kartičiek sú spracované aj názvy básní, piesní a hier s návodom na použitie tiež v metodikách. Súčasťou tohto jazykového systému sú rôzne hry, básne, piesne, ktoré uľahčujú osvojovanie si poznatkov a zároveň dovoľujú optimálne modifikovať výučbu. Svojim obsahom sú čo najbližšie k obsahu výučby. Piesne a hudobno-pohybové hry majú svoju zvukovú podobu a pre uľahčenie práce sú na CD uvedené v troch verziách: ako súčasť danej lekcie v príručke, kde sa deti s pesničkou, resp. hrou oboznamujú. Anglické piesne sú naprogramované tak, aby ich bolo možné počúvať aj prostredníctvo klasického CD prehrávača. Takto sú nahrané najprv všetkých 21 piesní a za nimi 21 hudobných doprovodov k piesňam. Jazykový systém je doplnený tzv. dodatkovým slovníkom. Obsahuje bežné výrazy, slovné spojenia, ktorých postupné osvojenie si je potrebné pre vytvorenie základných komunikačných zručností u detí. Tieto spojenia je potrebné chápať ako pasívnu slovnú zásobu, ktorú používa spočiatku iba učiteľ, a ktorá sa pre deti postupne stáva aktívnou slovnou zásobou. Každú časť systému - metodické príručky, pracovné listy i farebné obrázky je možné vytlačiť. Pracovné listy sú ochrannou tlačou označené tak, aby bolo jasné, ku ktorej lekcii ktorého dielu príručky patria.