Recyklohry

Projekt „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi,
triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výchovno - vzdelávacieho procesu v našej MŠ tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu našich detí.