Školské stravovanie

Školská jedáleň sa nachádza v budove MŠ, na ulici Námestie Gy. Széchényiho č.3 v Nových Zámkoch. Kapacita stravníkov je 155.
Deti sa stravujú v triedach, pri každej triede sa nachádza výdajňa stravy. Školská jedáleň dodržiava zásady plnenia výživových potrieb a stravovacích návykov detí predškolského veku.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

IBAN SK0256000000003935234180
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.

Tel: 035/642 13 99   jedalen@msszechenyiho.sk

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY

a/ Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu:
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod. na tel. čísle: 035/ 64 21 399.
Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe a pod.
Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

b/ Harmonogram výdaja jedál
08:25 - 08:45 desiata
11:30 - 11:45 obed
14:20 - 14:30 olovrant

c/ Celospoločenské programy podporované ministerstvom pôdohospodárstva SR v rámci projektu na podporu mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia komisie /ES/č.657/2008 a projektu na podporu spotreby ovocia a zeleniny podľa nariadenia komisie /ES/ č.288/2009

Diétny stravovací systém
Školská jedáleň sa pri poskytovaní diétneho stravovania riadi podľa:
- Vyhlášky č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania
- Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č.4/2009

MŠ - ŠJ poskytuje tieto čiastkové služby:
Stravník, ktorý trpí alergiou na mliečny cukor /laktózu/, bude konzumovať stravu pripravovanú sójového mlieka a rastlinného masla, ktoré zabezpečí ŠJ prostredníctvom svojho dodávateľa. V rámci pitného režimu sa kravské mlieko nahrádza ovocným čajom, pitnou vodou z vodovodu. Rodič prinesie potvrdenie od odborného lekára, ktoré musí byť k dispozícii v školskej jedálni /alergológ, diabetológ/.