Jóga

MŠ na Námestí Gy. Széchényiho č.3 v Nových Zámkoch poskytuje predprimárne vzdelávanie. Stanovené ciele rešpektujú individuálne vekové a vývojové zvláštnosti detí aj ich úroveň rozvinutých schopností a návykov.
Naša materská škola sa okrem iného zameriava vo svojom školskom vzdelávacom programe aj na „Jednoduché jogové cvičenia pre deti predškolského veku“. Cieľom cvičení je rozvíjať
perceptuálno- motorickú a sociálno - emocionálnu oblasť dieťaťa. Preto sa už od útleho detstva snažíme viesť deti k pohybu, radosti z neho, aby sa v nich táto potreba posiľňovala a postupne fixovala.


Čo to JOGA vlastne je?
Je to jedna z metód na rozvoj tela, ducha, a vedomia s výrazným psychosomatickým a integrujúcim účinkom. Pravidelné cvičenie jogových pozícií - ásan, dychových a relaxačných cvičení má výrazné účinky pri upevňovaní fyzickej kondície, duševnej rovnováhy a koncentrácie. Okrem preventívneho pôsobenia proti nesprávnemu držaniu tela, nácviku správneho dýchania a zvyšovania celkovej odolnosti detí vystupuje do popredia relaxačný význam jogových aktivít. Je to prevencia pred následkami nepriaznivého rodinného prostredia a následnými neurózami.
Preto podľa uvedených faktov plnia jogové cvičenia potrebu harmonického rozvoja dieťaťa v oblasti pohybovej, citovej mentálnej a mravnej. JOGA je vedecký systém overený stáročiami. Žiadny pohybový systém nezapája psychiku do telesných cvičení v takej miere ako joga. Klúčový význam pre zvládnutie telesných cvičení má osvojenie si relaxácie a správneho dýchania.
V pedagogickej praxi je nutné rešpektovať prirodzenú pohybovú aktivitu detí. Preto sú jogové cvičenia - ásany motivované vhodnými prirovnaniami s pozitívnym nábojom: zvieratká, rastliny, slniečko a i. Odlišný je aj charakter jogových cvičení. Oproti dynamickému cvičeniu s daným tempom sa ásany cvičia voľne s krátkou výdržou v pomalom tempe. Úplne sa strácajú prvky súťaživosti: kto skôr, a i. Podobne pri dychových cvičeniach sa deti učia preciťovať nádychy a výdychy – vedome si kontrolovať ich účinky pri natiahnutí a uvoľnení svalstva. Nesporný je vplyv cvičenia na stav chrbtice a na vnútorné orgány. Učiteľ musí poznať presnú metodiku jednotlivých fáz cvičenia a precítiť ich účinky na vlastnom tele, poznať kontraindikácie. Prvky jogových cvičení sa nerealizujú len v pohybových aktivitách. Svoje uplatnenie majú i v edukačných aktivitách napr. vo výtvarnej – precvičenie prstov, zápästia, celej ruky; v hudobnej a jazykovej – nácvik správneho dychu pri speve a reči; dychové cvičenia napomáhajú sústredeniu sa v rôznych činnostiach. Jogové cvičenia sa môžu prevádzať i počas pobytu vonku.
Na záver je nutné spomenúť i tú oblasť života dieťaťa, ktorá je jogou ovplyvňovaná a to je prosociálne správanie a etika – láska ku všetkému živému a princíp neubližovania.
V našej materskej škole máme s jogovým cvičením dobré skúsenosti. Deti ju cvičia radi, preto jej prvky uplatňujeme v našej práci. Pre zdravie človeka a ešte viac pre naše deti je pohyb neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Preto sa už od útleho detstva snažíme viesť deti k pohybu, radosti z neho, aby sa v nich táto potreba posilňovala a postupne fixovala do ďalších rokov.
vypracovala: Mária Vargová (učiteľka MŠ)