Zelené vzdelávanie a využívanie druhotných surovín


Poslaním environmentálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní je poskytnúť deťom z hľadiska kognitívneho
vývinu základné poznatky o živej a neživej prírode a získať primerané poznatky o ochrane prírody. Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu poznávaním prírody rozvíjať emocionálny vzťah k prírode , ochrane života a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie. V rámci zamerania našej MŠ na Environmentálnu výchovu sa snažíme o realizáciu
„Zeleného vzdelávania“, cieľom ktorého je rozvíjať zmyslové vnímanie, sebaobslužné a pracovné návyky potrebné pri ochrane a tvorbe životného prostredia, triedenia odpadu a elektroodpadu, uvedomenie si existenčnú závislosť od prírody a tesnú spätosť s ňou.