Zelené vzdelávanie a využívanie druhotných surovín


Projektami našej materskej školy a zamerania tried vytvárame priestor na základ zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu, aby si deti uvedomovali svoju závislosť od prírody a tesnú spätosť s ňou. Rôznymi aktivitami, ako starostlivosťou o lúku, zriadením skalky, bylinkovej záhradky, EKO hriadok a potom výstavkou ovocia a detských prác na túto tému prebúdzame zelené vzdelávanie. Prejavujeme vzťah a ochranárske postoje k životnému prostrediu a tým zvyšujeme povedomie detí k ohľadu životného prostredia. Zhotovujeme výstavu prác detí a kolektívu materskej školy, prácami sa zapájame do krajských a celoslovenských výstav prác. Do zberného vláčika pri vchode celoročne zbierame druhotné suroviny – papier, triedime plasty, tégliky z jogurtov. Podporujeme a dodržiavame mliečny a ovocný program v materskej škole. Úzko spolupracujeme s rodičmi detí, školskou kuchyňou, vedúcou ŠJ a pedagogickým kolektívom.